Phòng họp – Than Thống Nhất

Sản phẩm sử dụng trong công trình:

– Trần Ecophon Focus E 600x600x20mm

– Trần Ecophon Solo Square 1200x1200x40mm

 

Bình luận